عمر مفید مخزن بتنی

عمر مفید مخزن بتنی اولین و مهمترین عامل در عمر مخازن بتنی کیفیت بتن مصرفی در ساخت این مخازن می باشد منظورنگارنده از کیفیت بتن مصرفی همان کیفیت مخلوط بتن میباشد که تاثیر بسزایی در طول عمر مخزن آب بتنی…