حجم(مترمکعب) تعداد محل نصب
48 1 بانك مركزي/ خ پاسداران ( چاپخانه بانك مركزي)
30 2 شرکت پیشگامان توسعه سازه های سندس/ ورزشگاه آزادی ( بانک پاسارگارد)
30 1 شرکت پالود صنعت نیکان / نور (بانک  مهر اقتصاد)
8 1
12 1 شركت پارس پيمان توس  / تهران – خ مير داماد (پروژه بانك تجارت )