حجم(مترمکعب) تعداد محل نصب
60 3 نيروي دريايي سپاه / تهران ،خ دماوند
37/5 1 شركت گستر سازه مهدي /قم،تيپ 83 امام جعفر صادق (استخر ولايت )
150 1 ناجا / تهران  – اتوبان كردستان
30 1 شرکت مقطع افراز رشت / رشت -مجتمع مسکونی نیروی دریایی
30 2 نیروی دریایی ارتش / محمود آباد
60 2 شرکت حیدر بابا//جاسک – منازل سازمانی فاز 2 الی5 نیروی دریایی
100 1 نیروی دریایی ارتش / منجیل